Hvordan kan jeg vide, om jeg har brug for en korrekturlæser? Hvad vil en korrekturlæser gøre for mig?

Før du beder en anden om at tjekke din tekst - som jeg går ud fra er et fagdokument snarere end et stykke skønlitteratur - er det en god idé at overveje situationen. Så her er en tjekliste over de ting der skal overvejes, før du træffer en beslutning om, eller hvordan, du går videre med at få dit dokument korrekturlæst / redigeret.

 

Hvad kan jeg forvente, at en professionel korrekturlæser gør ved mit dokument?
Hvad kan jeg ikke forvente, at en korrekturlæser laver?
Hvad med at bede en kollega om at læse korrektur for mig?
Vil indholdet af mit dokument blive behandlet fortroligt?


Hvor vigtigt er det, at dette dokument bliver fejlfrit?
Hvem forventer jeg vil læse mit dokument?
Hvor godt udtrykker jeg mig på sproget, jeg skriver i?


Hvordan skal jeg planlægge arbejdet?
Min tekst er så omfattende, at jeg ikke synes, at der er tid nok til at få det hele skrevet og / eller korrekturlæst inden min deadline. Hvad kan jeg gøre Hvad kan jeg gøre?


Jeg har taget alt i betragtning, og jeg er sikker på, at denne tekst skal korrekturlæses. Hvad gør jeg nu?
Hvilken fil format skal mine dokumenter have?
Hvilke andre tekniske spørgsmål kan være relevante?
Hvad vil det koste?


Hvor hurtigt kan jeg forvente at få mit dokument tilbage, efter at jeg har afsendt det til korrekturlæsning?
Hvad sker der, hvis korrekturlæseren ikke kan forstå dele af teksten?

 


 

Hvad kan jeg forvente, at en professionel korrekturlæser gør ved mit dokument?

På dette websted bruger jeg udtrykket 'korrekturlæsning' temmelig løst. Naturligvis er formålet at identificere grundlæggende fejl i stavning og grammatik, men min præsentation af resultatet har ikke meget til fælles med den traditionelle korrekturlæsers. Derfor vil du ikke modtage et dokument spækket med specialiserede korrekturlæsningstegn beregnet til behandling af en sætter (sådan som forfattere ellers ofte stadig gør), men et helt anderledes let tilgængeligt dokument.

Jeg vil gennemgå dit dokument, rette de fejl jeg støder på, og om nødvendigt omskrive sætninger for at sikre, at deres mening er klar, entydig og elegant formuleret. Med andre ord vil mit input have den yderligere fordel, at det skaber en gennemgående stilistisk forbedring. Samtidig vil jeg særskilt notere de eventuelle fortolkningsspørgsmål, som opstår undervejs i mit arbejde.

Efter min første gennemgang af dokumentet læser jeg det igen for at korrigere fejl, uoverensstemmelser og andre problemer, som jeg ikke kunne afklare den første gang. Hvis jeg herefter stadigvæk har tvivlspørgsmål, vil du få dem forelagt til afklaring i et kommentar indsat i den korrekturlæste tekst. Og hvor kildeteksten forekommer tvetydig, vil jeg normalt også indsætte de alternative fortolkninger i et kommentar. Da vil du selv kunne bedømme, hvilken version passer bedst til sammenhængen. Dette tiltag vil næsten altid fjerne behovet for, at du selv skal sende en forklaring til mig, hvorefter jeg skulle sende dig den endelige, dækkende tekstversion. Vi sparer dermed begge tid, og du får hurtigere det endelige resultat. (Se også Hvad sker der, hvis korrekturlæseren ikke kan forstå dele af teksten?)

Før jeg starter, og hvis dokumentet er i Word-format, slår jeg 'Track changes' ('Spor ændringer') til, så at du nemt kan se, hvilke ændringer jeg har lavet. Derefter kan du gennemgå og godkende ændringerne individuelt, hvis du ønsker det.

Jeg vil også indstille Word til den variant af det engelske sprog, der svarer til dine tiltænkte læseres geografiske placering (England/USA), hvis jeg kender denne. Dette hjælper til at sikre, at både stavning og ordvalg er i overensstemmelse med dine læseres forventninger.

Kort sagt kombinerer jeg i mit arbejde korrekturlæsning og indholdsredaktion med primært fokus på tekstens sproglige indhold og betydningsklarhed.

Medmindre andet er aftalt på forhånd, vil jeg lade layout og den samlede formatering af dokumentet være uændret.

tilbage til toppenHvad kan jeg ikke forvente, at en korrekturlæser laver?

Selv når korrekturlæseren generelt er fortrolig med emnet, er det i sidste ende op til kunden - dokumentets forfatter - at sikre at det er korrekt udarbejdet, og at det faktuelle indhold er korrekt. Men jeg er ofte i stand til at opdage og korrigere uoverensstemmelser, udeladelser og tvetydigheder. Hvis der er noget, jeg ikke kan løse, vil jeg som en selvfølge nævne det i et kommentar, som jeg indsætter i det korrekturlæste dokument. (Se også Hvad sker der, hvis korrekturlæseren ikke kan forstå dele af teksten?)

Medmindre det er særligt aftalt på forhånd, vil jeg kun foretage en basal formatering af teksten - altså kun det, der er nødvendigt for at sikre, at teksten fremstår entydig, for eksempel kursivering af titlen på et tidsskrift eller ved at sikre konsekvent anvendelse af store bogstaver i overskrifter.

Det er min erfaring at en tekst, der er blevet maskinoversat, normalt har en alt for primitiv form til, at den umiddelbart kan korrekturlæses. En sådan tekst må først igennem omfattende redigering, hvor indlysende fejloversættelser og andre tekstfejl fjernes. Hvis jeg først skal foretage en sådan oprydning, vil det nødvendige tidsforbrug (og dermed prisen) typisk være fire gange så stor som normalt.

tilbage til toppen

 

Hvad med at bede en kollega om at læse korrektur for mig?

Tidligere var mange medarbejdere på kontorer så heldige at have en professionelt uddannet sekretær til rådighed til at hjælpe dem med at producere hæderlige dokumenter. Hvis du er blandt de få heldige der stadig har én, vil det være oplagt at få assistance ad den vej.

I visse andre situationer kunne det være et fornuftigt valg at få en kollega til at se dit dokument igennem. I det bedst mulige forløb, vil din kollega:

- Være fortrolig med emnet;
- Have et godt ry for kvalitet i skriftlig fremstilling, og du vil have tillid til den pågældendes evner på det sprog, dit dokument er skrevet i;
- Have intet mere påtrængende eller vigtigt at foretage sig, og derfor ingen grund til at afslå din anmodning om hjælp;
- Have tid nok til at gå rettelserne igennem med dig, før dokumentet skal afleveres;
- Være i stand til at klare kravene til dit dokument i forhold til dets længde og rettelsernes omfang;
- Være let at samarbejde med og holde løbende kontakt med, som regel fordi I er på den samme arbejdsplads.

Men du bør alligevel overveje, om din kollegas tid bedre kunne anvendes til noget mere produktivt. For eksempel, giver det ikke mening hvis man skal betale $80 i timen for det, som ville koste $40 i timen at outsource til en professionel, der både ville klare opgaven godt og give den udelt opmærksomhed. Dette er især tilfældet, hvis din kollegas produktion i det job, den pågældende egentligt er ansat til at klare, faktisk er $170 værd i timen for virksomheden.

Med andre ord bør de fulde omkostninger overvejes. I dette eksempel er den aktuelle omkostning ved at bede en ellers travl kollega lave korrekturlæsningen mindst $130 i timen, eller endda mere, hvis han/hun klarer opgaven dårligt. Kort sagt: Hvordan passer "kollegaløsningen" sammen med din organisations overordnede ressourcemæssige prioriteringer??

tilbage til toppen

 

Vil indholdet af mit dokument blive behandlet fortroligt?

Jeg vil ikke videregive dine dokumenter til nogen anden part, herunder andre personer i din organisation, medmindre du skriftligt anmoder herom (f.eks. hvis du beder mig om at maile dem til et grafisk design firma). Jeg er villig til at underskrive en fortrolighedsaftale, hvis dette kræves.

Hvis fortrolighed er især vigtigt for dig, anbefaler jeg, at du beskytter dit dokument med et kodeord (og sørger for at sende mig kodeordet i en særskilt mail i forhold til den, der indeholder dit dokument), og / eller sender det i en krypteret e-mail. Hvis det er påkrævet, vil jeg slette begge versioner af dokumentet (din oprindelige tekst samt den korrekturlæste udgave) fra min harddisk 30 dage efter, at jeg har sendt den tilbage til dig.

Hvis du sender mig en forespørgsel som indeholder et dokument eller udsnit, der ikke bliver til en korrekturlæsningsopgave, sletter jeg teksten ligeså snart det bliver klart, at jeg ikke skal gå videre med dette dokument.

tilbage til toppen

 

Hvor vigtigt er det, at dette dokument bliver fejlfrit?

Dokumenter, der er beregnet til læsere uden for din organisation er sandsynligvis dem, der oftest vil skulle gennemgå en professionel korrekturlæsning, fordi deres kvalitet kan påvirke en eksisterende forretningsforbindelse eller svække din organisations image hos en væsentligt læsergruppe. Typiske eksempler kunne være markedsførings- og reklamemateriale (herunder websider), pressemeddelelser, udbud til kontrakter og konsulentrapporter.

Et andet eksempel kunne være materiale, der er beregnet til tidsskrifter eller bøger. Dette materiale vil ganske vist generelt blive redigeret af en person ansat af forlaget, før det udgives, men dette vil almindeligvis ske efter, at manuskriptet er godkendt. Hvis teksten er for dårligt skrevet, vil forlaget sandsynligvis fuldstændigt afvise den.

Det er klart, at jo højere prisen bliver (både finansielt og i andre henseender) hvis et middelmådigt dokument afleveres, desto stærkere bliver argumentet for at lade det korrekturlæse professionelt.

I nogle tilfælde kan selv virksomhedens interne dokumenter være vigtige nok til at begrunde korrekturlæsning, især hvis det kan forventes, at de ofte vil blive set af mange mennesker (f.eks et selskabs politik eller andet vigtigt dokument, herunder dokumenter som skal lægges på et intranet).

tilbage til toppen


Hvem forventer jeg, vil læse mit dokument?

Erfarne eller højtplacerede læsere kan tænkes at være de mest kritiske over for både indholdet og præsentationen af dit materiale. Læsere som ikke har sproget, som din dokumentation er skrevet på, som deres modersmål, vil have tendens til at være lidt mindre kritiske, ligesom også mange yngre mennesker, der er mere vant til at kommunikere på et uformelt niveau. Men det betyder ikke, at du kan tage disse læsere for givet: mens en uformel stil muligvis accepteres af din læserskare, kan den alligevel være mindre effektiv til at få dit budskab igennem.

Det vil være en fordel, hvis du kan angive, hvor din tiltænkte målgruppe er placeret geografisk: for eksempel, om du henvender dig til læsere i USA, Asien, en international organisation eller en institution i Storbritannien eller et andet europæisk land. Ud over nogle tydelige staveforskelle, er visse ord og udtryk, som er hyppige i USA, ikke velkendte i Storbritannien, og omvendt (eller et ord kan have forskellig betydning).

tilbage til toppen


Hvor godt udtrykker jeg mig på det sprog, jeg skriver i?

Vær realistisk med hensyn til din skriveevne. Medmindre du er usædvanligt sprogligt begavet, er det usandsynligt at din beherskelse af et fremmedsprog vil stå på højde med en uddannet indfødts, også selv om du har boet i mange år i et land, hvor det pågældende sprog tales.

Jo længere og jo mere komplekst dit dokument er, jo større indsats bliver du nødt til at yde for at sikre, at din anvendelse af det engelske sprog er korrekt. Ud over sandsynligheden for, at resultatet alligevel vil forekomme ganske almindeligt, og derfor ikke vil imponere din læserskare, kommer dine bestræbelser til at tage fokus fra den vigtigste opgave - at gennemtænke og forme indholdet i dit dokument.

Selvfølgelig bør du stadig benytte alle de redskaber, du har til rådighed for at fjerne de mest basale fejl, såsom tekstbehandlingsprogrammets stavekontrol, og eventuelle grammatikanalyseredskaber.

tilbage til toppen

 

Hvordan skal jeg planlægge arbejdet?

Ideelt set bør du gøre følgende:

- Aftale korrekturlæsning på et tidligt tidspunkt.

- Sørge for, at alle involverede parter er bevidste om de relevante tidsfrister. Dette vil omfatte alle kolleger eller andre parter, hvis input indgår i udarbejdelsen / bearbejdningen af din tekst på et senere tidspunkt

- Undgå at indkapsle tekst i grafiske billeder indtil efter korrekturlæsningen er afsluttet. Ellers kan teksten være vanskelig eller umulig at redigere for en korrekturlæser. Billedtekster bør derfor indsendes som normal tekst, og først indsættes i din grafik efter, at de er blevet korrekturlæst. Dermed fremskyndes korrekturlæsningen og prisen holdes nede. (Se Hvilke andre tekniske spørgsmål kan være relevante?)

I det følgende afsnit beskrives de to første spørgsmål i flere detaljer.

tilbage til toppen


Min tekst er så omfattende, at jeg ikke synes, der er tid nok til at få det hele skrevet og / eller korrekturlæst inden min deadline. Hvad kan jeg gøre?

Nogle gange kan det ikke undgås, at der er for lidt tid til alle produktionsled før en truende deadline. Det er klart, at dette vil skabe problemer med en effektiv forvaltning af det pågældende projekt.

God planlægning er særlig vigtig for at undgå, at denne situation opstår. Det er ligeledes vigtigt at få klargjort konsekvenserne af tidspresset for alle, der vil blive involveret i dokumentets produktionscyklus senere hen. Ellers kan overblikket gå tabt, med risiko for, at en kritisk deadline forpasses. Flere strategier er mulige. Mange af dem gælder også formatering eller DTP af et dokument, eller dets placering på et websted:

- Lav en forudgående reservation med de enheder eller personer, hvis bidrag du vil blive afhængig af (f.eks oversættere, korrekturlæsere, trykkerier, DTP afdelinger og grafiske designere). Aftal ændringer i tidsplaner, så tidligt som det er realistisk muligt.

- Send dokumentet til korrekturlæsning som enkelte kapitler eller afsnit i stedet for at indsende det hele på én gang. Dette vil gøre det muligt at få læst korrektur på de første afsnit, alt imens du skriver de senere dele færdig.

På din side kan du overveje en eller flere løsninger:

- Forkort dokumentet, eventuelt ved at dække perifere emner i mindre udstrakt grad eller mere overfladisk.

- Fordel tekstskrivningen på flere personer, der hver især vil tage ansvaret for deres egen del (eller dele). Hvis denne fremgangsmåde er fulgt, er det tilrådeligt på forhånd at aftale alle de tekniske udtryk som skal bruges, og at udpege én person til at kontrollere at terminologien er konsistent

- Forhandl med den, der skal modtage dit dokument om en forlængelse af den oprindelige frist. For eksempel kan en frist, der falder på en fredag, muligvis blive udskudt til den følgende mandag: dermed har du vundet to dage. (Det bør dog noteres, at denne løsning kan medføre ekstra omkostninger hvis det giver overarbejde.) Tidsfrister kan vise sig mere fleksible, end først antaget.

- Aftal senere frister for mindre centrale dele af dokumentet (f.eks appendix, tegninger, referencelister og handelsbetingelser).

tilbage til toppen

 

Jeg har taget alt i betragtning, og jeg er sikker på, at denne tekst skal korrekturlæses. Hvad gør jeg nu?

Du kan enten:

• Ringe til mig på

• Sende en mail til – helst med selve dokumentet vedlagt, eller et repræsentativt udsnit. Hvis dokumentet endnu ikke er parat, kan du give et skøn over det samlede antal ord eller sider. Angiv også på hvilken dato, du ønsker dine tekster tilbage.

Jeg gennemgår derefter dit dokument og meddeler dig så hurtigt som muligt om den omtrentlige pris og den anslåede dato for afslutning / returnering af korrekturlæst tekst (som kan være tidligere end den, du har angivet).

Se også Priser.

• Du kan i stedet for bruge skemaet på Kontakt-siden.

tilbage til toppen


Hvilket fil format skal mine dokumenter have?

Det er oftest dokumenter i Microsoft Word-format, der udveksles mellem virksomheder. Jeg bruger almindeligvis Word i mit korrekturlæsningsarbejde, men jeg kan også arbejde med HTML og Adobe Acrobat (PDF) filer.

Hvis du ikke anvender et standard tekstbehandlingsprogram, vil jeg sætte pris på, at du først sender mig et prøvedokument gemt i det pågældende programs format.

tilbage til toppen


Hvilke andre tekniske spørgsmål kan være relevante?

Når du fremsender store dokumenter

Hvis dit dokument er for stort til at blivet sendt med e-mail, foreslår jeg, at du anvender en filoverførselstjeneste (se Links-siden). Alternativt kan jeg hente det ved hjælp af FTP.

Grafik og billedtekster

Vær opmærksom på, at tekstbehandlingsprogrammer, herunder Word, som regel er ret dårlige til at redigere figurer såsom billeder eller billedteksterer. Ofte er sådanne billeder umulige at redigere i det hele taget. (På den anden side klarer de almindeligvis tabeller uden problemer.)

Hvis du regner med at indføje billedtekst til figurer i den endelige version af dit dokument, vil jeg anbefale at du først får den korrekturlæst som almindelig tekst, og derefter indarbejder den i figurerne.

Måske forekommer dette ikke at være et vigtigt spørgsmål, men det kan det blive, hvis den ekstra tid, det tager at behandle sådanne grafiske elementer presser dine tidsfrister. Det vil også øge korrekturlæsningens pris. Grundlæggende er arbejdet med at gensætte billedtekster langsomt og dyrt.

Papirkopi

Hvis din tekst kun findes i papirformat, bliver du nødt til først at få den scannet ind og konverteret fra billede til tekst ved hjælp af et optisk skriftlæsningsprogram, så den kan sendes som en normal tekstfil. Vær forberedt på, at dette vil koste ekstra tid og penge, især fordi OCR-processen har tendens til at lave tegnoversættelsesfejl som dernæst skal rettes enten af dig eller af din korrekturlæser.

tilbage til toppen


Hvad vil det koste?

Se hvordan prisen beregnes her.

tilbage til toppen

 

Hvor hurtigt kan jeg forvente at få mit dokument tilbage, efter at jeg har sendt det til korrekturlæsning??

Dette afhænger af omfanget af de nødvendige rettelser. Et dokument, der kræver mange ændringer vil sandsynligvis kræve en fuld arbejdsdag pr. 35-40 regulære sider (dvs. omkring 8-10.000 ord), plus et par ekstra timer til endeligt dobbelttjek af dokumentet som helhed.

Det bedste du kan gøre for at sikre, at den endelige version af dokumentet har en tilfredsstillende standard, er at indbygge fleksibilitet i processen. Det indebærer, at projektet planlægges således at så mange frister som muligt - herunder foreløbige interne frister - kan nås uden hastværk, stress og de risici for fejl, der kan opstå, dersom hver etape først gøres færdig i sidste øjeblik.

Tidlig planlægning mindsker risikoen for, at den foretrukne og betroede korrekturlæser ikke har tid, når der skal læses korrektur. Hvis der er tale om lange tekster, er det som regel også en god idé at sørge for, at afsnit, som du ved ikke vil behøve yderligere arbejde, sendes til korrekturlæsning, så snart de er færdigbehandlet. Dette giver korrekturlæseren ekstra fleksibilitet, hvilket især er vigtigt hvis tiden, der er afsat til færdiggørelsen af den sidste del af dit dokument er ret kort, eller hvis korrekturlæseren kun har tid til at løse opgaven på bestemte dage.

I dag sker indsendelse og tilbagesendelse af dokumenter med elektronisk post næsten øjeblikkeligt, medmindre der opstår tekniske problemer. Jeg bruger (og anbefaler alle at bruge) en kvitteringsprogram som MSGTAG (‘Message Tag’) for at bekræfte, at de sendte mails er nået frem til deres bestemmelsessted og er blevet åbnet.

tilbage til toppen


Hvad sker der, hvis korrekturlæseren ikke kan forstå dele af teksten?

Jeg laver altid særskilte noter om åbenlyse problemer med indholdet eller betydningen af dokumentet, mens jeg arbejder med teksten. Der kan være en lang række forskellige spørgsmål, lige fra manglende datoer og referencer, inkonsekvente procenter citeret i forskellige dele af dokumentet, sætninger uden verber hvis grundlæggende betydning er uklar, uforklarede forkortelser, og gentagne forekomster af lignende stykker. Dokumentets overordnede kontekst vil normalt klargøre løsningen på mange af disse problemer; ellers vil mine noter danne grundlag for en eller flere lister med spørgsmål, som jeg vil forelægge for dig, enten mens arbejdet stadig er i gang, eller når jeg sender dig det færdigrettede dokument.

Ud over at gøre brug af indlysende hjælpemidler såsom ordbøger vil jeg også bruge de oplysninger, som er let tilgængelige på internettet, til at løse så mange spørgsmål som muligt (f.eks spørgsmål, der involverer besværlige forkortelser eller faglige udtryk) frem for at sende spørgsmåltilbage til dig - det er mere effektivt og sparer tid.

tilbage til toppen

 

Hele indholdet af dette websted er © 2004-2016 undtagen tekst citeret på siderne med links og anbefalinger. Ingen del af det må gengives andre steder uden tilladelse. Hvis du vil linke til webstedet, bedes du linke til hovedsiden, http://www.betterbytheletter.com/da1index.html